Detektivska Agencija

Poizvedbe za POSLOVNE
SUBJEKTE in posameznike

email:
kontakt: +386 (0)41 703 094

Ostale storitve

Detektivi lahko za vas opravimo še marsikaj. Pomembno je, da se držimo okvira, ki nam ga predpisuje Zakon o detektivski dejavnosti, ki v svojem 26. členu določa naše delovno področje:


26. člen
(detektivovo delovno področje)


Detektiv lahko opravlja dejavnosti na področjih, ki so opredeljene s tem zakonom. Detektiv pridobiva informacije o:

 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
 • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • dolžnikih in njihovem premoženju;
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi.
Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

Za vse navedeno pa nam zakon omogoča tudi upravičenja (pooblastila).

27. člen
(upravičenja)


Detektiv ima naslednja upravičenja:

 • zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov;
 • pridobiva podatke iz evidenc;
 • osebno zaznava;
 • uporablja tehnična sredstva.

Z vami se bomo dogovorili, kako in na kakšen način bomo pristopili k reševanju problema in skupaj z vami poiskali optimalno rešitev, v okviru zakona o detektivski dejavnosti in kodeksa detektivske etike.

Povpraševanje